ALLWINS > Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Wypełniając obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych osób fizycznych oraz opisujemy zasady wykorzystania plików cookie
lub innych podobnych technologii.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ALLWINS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gwiaździsta 12/58, (53-413) Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722520, o kapitale zakładowym w wysokości  5000,00 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8992842283, oraz numer statystyczny REGON 369662152.

 

W jaki sposób otrzymujemy Twoje dane osobowe?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ korzystasz z naszego serwisu internetowego bądź w inny sposób nam je przekazałeś,
  w związku z tym, że:
  1. jesteś zainteresowany naszymi usługami lub współpracą z nami
  2. jesteś naszym Klientem
  3. dostarczasz nam produkty lub usługi.
  Twoje dane mogliśmy też uzyskać, jeśli w jakikolwiek sposób reprezentujesz podmioty, o których mowa wyżej, w tym także
  jako pracownik lub osoba wskazana do kontaktu.
 2. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zarówno wtedy, gdy otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie, jak i wtedy, gdy, zgodnie z prawem, pozyskaliśmy je od osób trzecich lub z ogólnodostępnych źródeł. 
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych, a także podstawa prawna ich przetwarzania różnią się w zależności od tego w jakiej relacji z nami pozostajesz, jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje zawsze zgodnie z przepisami prawa. 

 1. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przede wszystkim za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych i/lub działanie podjęte przez Administratora na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 2. realizacja innych form marketingu usług własnych – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda i/lub niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b oraz f RODO) 
 3. realizacja umowy z klientem, dostawcą, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną, co dotyczy także realizacji czynności przetwarzania przed zawarciem takiej umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych dla realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. nawiązanie relacji w związku ze zgłoszeniem propozycji współpracy poprzez zakładkę „Dołącz do zespołu Allwins”, w tym kontakt z osobą zainteresowaną współpracą – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda lub działanie podjęte przez Administratora na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 5. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków rachunkowych i podatkowych, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy też obowiązków nakazujących zachowanie tajemnicy zawodowej – podstawą przetwarzania  jest niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. pozyskanie i dalsze przetwarzanie danych jawnych lub widniejących w ogólnodostępnych bazach podmiotów, tj. np. bazy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. ew. profilowanie w celu dopasowania przesyłanych informacji do potrzeb klienta – podstawą przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. przechowywanie danych  dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających
  z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz  prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Dochodzenie roszczeń i obrona przez roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  (tj. art. 6 ust.1 lit. F RODO)

W przypadku jeśli niniejsza klauzula informacyjna nie wyczerpuje celów lub podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych,  Administrator przekaże Ci wymagane przepisami informacje, niezależnie od tych wskazanych wyżej.

 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, to taką zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody. W przypadku, jeśli poza Twoją zgodą istnieją inne podstawy przetwarzania, może to uzasadniać przetwarzanie Twoich danych przez Administratora, pomimo cofnięcia zgody. 

 
W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 1. Stosując zasadę minimalizacji danych, w granicach realizacji poszczególnych celów przetwarzania Twoje dane osobowe przetwarzamy
  w minimalnym, niezbędnym dla realizacji danego celu zakresie. 
 2. Przedmiotem przetwarzania nie są dane osobowe kwalifikowane jako dane szczególnych kategorii, w tym np. dane dotyczące zdrowia,
  poglądów politycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego.
 3. Pomóż nam ograniczyć zakres przetwarzania Twoich danych osobowych podając tylko prawdziwe dane dotyczące Twojej osoby w minimalnym, niezbędnym dla realizacji danego celu zakresie. Nie przekazuj nam danych osób trzecich, jeśli nie otrzymałeś do tego upoważnienia
  lub jeśli nie pozwala Ci na to odpowiedni przepis prawa.
 
Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?
 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom publicznym.
 2. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzne podmioty doradcze, czy też audytorskie, podwykonawcy zaangażowani w obsługę niektórych klientów, podmioty świadczące usługi techniczne związane przede wszystkim z utrzymaniem
  i dostawą systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmioty świadczące usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i innych wydarzeń korporacyjnych, kurierzy, biura tłumaczeń, czy też spółki powiązane kapitałowo z Administratorem.
 3. Administrator może też przekazywać dane osobowe odbiorcom, którzy są odrębnymi administratorami, jeśli pozwalają mu na to przepisy prawa.
 
Czy Twoje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG)/organizacji międzynarodowej.
W rozdziale dotyczącym Google Analytics zawarte są informacje o przekazywaniu niektórych informacji do państwa trzeciego, jakim jest USA.

 
Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?
 1. Administrator przetwarza dane osobowe tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem, dla którego dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa. To jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zależy od konkretnych przepisów, które niekiedy nakładają obowiązek przechowywania danych przez określony czas. 
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub odpowiadania na takie roszczenia – będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń (standardowy okres przedawnienia wynosi 6 lat).
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez czas wskazany
  w odpowiednich przepisach
  3. marketingowych – będą przetwarzane przez czas posiadania przez nas produktów i usług skierowanych do osoby której dane są przetwarzane, chyba że wcześniej osoba taka cofnie swoją zgodę lub wniesie sprzeciw co do przetwarzania swoich danych w tym celu. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez nas aktualizowane lub usuwane
  4. realizacji danej umowy- przez okres realizacji danego stosunku umownego,
  5.
  rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – będą przetwarzane przez okres,
  w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora? 
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
  cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane
  w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie
  z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony
  lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 3. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,
  a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych tylko wtedy i tylko w takim zakresie, gdy jest to wymagane przepisami prawa,
np. w celach rachunkowych lub podatkowych. W innych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne,
choć niezbędne dla skorzystania z usług oferowanych przez Administratora, w tym dla zawarcia umowy z Administratorem lub w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.

 
Jak chronimy dane osobowe?
 1. Wiedząc, że dane osobowe należy chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz realizując obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne, dbamy, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.
 2. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane osobowe  były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. prawidłowe, w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
Informacja o plikach „cookies”
 1. Na swoich stronach internetowych korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje przechowywane przez przeglądarkę
  lub urządzenie smart użytkownika.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
  co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2) utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4) w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn
  oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone
  z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 4. Analizy sposobu użytkowania stron Administratora i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (poprzez Google Analitycs).
 5. W ramach stron internetowych Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
  do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
  lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc
  lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
 
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 
Google Analytics
 1. Administrator w ramach swojej strony internetowej korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.
 2. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
 3. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej Administratora. Ponadto możesz zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Administrator korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu,
  aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Twój temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.
 5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
 
Przetwarzanie automatyczne

Niektóre dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych, jednak nie będzie to wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych. Informacje o automatycznym przetwarzaniu zawarte są w rozdziałach dotyczących plików cookies, logów serwera oraz Google Analytics.

 
Odnośniki do innych stron

Na stronach internetowych Administratora zawarte mogą być odnośniki do innych stron internetowych (www). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 
Jak możesz się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować poprzez adres e-mail: allwins@allwins.org
lub pisząc na adres pocztowy: Allwins Spółka z o.o. ul. Gwiaździsta 12/58, (53-413) Wrocław

O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Porozmawiajmy
O Nas
ALLWINS to nie tylko nazwa firmy, to system wartości i standard relacji, które reprezentujemy. Inspirujemy, wdrażamy, zmieniamy organizacje.
Najnowsze Wpisy

Copyright by ALLWINS. All rights reserved.